Uzmanlık Alanlarımız

Büromuzun banka finans ve sermaye piyasası hukuku alanında danışmanlık ve davalarda üst düzey deneyimi ve uygulaması bulunmaktadır.

Bu uzmanlık alanımıza dahil hizmetlerimiz aşağıdaki başlıklar altında sıralanmaktadır:

  • Finansal yükümlülüklerin ve teminatların yapılandırılması, tekrar yapılandırılması ve yeni veya ek teminatlara bağlanması ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Yapılan finansal işlemlerle ilgili hukuki uygunluk ve teyit görüşlerinin (=legal opinion) hazırlanması,
  • Bankacılık ve sermaye piyasası idari mevzuatı kapsamında, müvekkilin faaliyetini, yatırımcı ve müşterileri ile olan ilişkilerini, düzenleyici kurumlar ile olan bağlantısını ilgilendiren ayrıntılı uygulama sorularının cevaplandırılması ve seçenekli çözümlemelerin sunulması,
  • Uluslararası menkul kıymet alımı, satımı, ISDA sözleşmelerinin ve diğer uluslararası tip finansal sözleşmelerin işlemin yapısına uygun olarak düzenlenmesi,
  • Halka arzlarda hukuk raporunun hazırlanması, halka açık şirketlerin yeniden yapılanması ile ilgili işlemlerde danışmanlık verilmesi,
  • Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin uygulama alanında bulunan fon kurulması ile ilgili belgelerin düzenlenmesi, fon hizmet sözleşmeleri ve özel hizmet birimlerinin düzenlenmesi, çeşitli finansal enstrümanların ihracı ile ilgili aracılık sözleşmelerinin düzenlenmesi, yatırımcılarla akdolunan çerçeve sözleşmelerinin düzenlenmesi ve değişen sermaye piyasası mevzuatına göre bu sözleşme ve eklerinde genişleme ve değişiklikler yapılması, sermaye piyasası kuruluşlarının teknolojik ve dış danışmanlık hizmetlerinin alımı ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Halka açık anonim şirket olan müvekkillere SPK mevzuatı kapsamında kayıtlı sermaye, kamunun aydınlatılması ve benzeri konularda hukuki destek verilmesi.

alanlarında müvekkilerine hizmet vermektedir.

Avukatlık hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık hizmetleri; Her türlü davada şirketinizin temsili Hukuki içerikli yazışmalar İhtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak İcra takipleri yapmak Davalar açmak Aleyhe açılmış davalara cevap vermek Şirketinizin vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri, tahkim mercileri nezdinde üstlenmek olarak özetlenebilir. Şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, Hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi, Karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.
Medya kelimesi İngilizce ve Fransızca lisanlarından gelerek dilimize yerleşmiş olan ve son birkaç yıldır sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Yayın ve iletişim vasıtalarının tümünü ve bu arada gazete, dergi gibi muayyen aralıklarla çıkan mevkuteleri, gayri mevkute dediğimiz kitap ve benzeri basılı eserleri, radyo ve televizyonları kapsamı içerisine alır. Bu kavram altında gelişen sektörde, medya-basın şirketlerinin ticari faaliyetleri, basın işçilerinin hukuki durumları ve basın yolu ile işlenen suçlar bakımından, medya-basın hukuku çok önemli ve çok geniş bir yere sahiptir. Misal olarak, gazeteciler, gazetecilik mesleği ve medya çalışanları sosyal ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünya da gazetecilerin çalışma koşullarıyla ilgili olarak büyük bir baskı altında çalışmaya zorlandıkları görülmektedir. Basın-yayın yoluyla işlenen suçlarda ve bu yolla kişilik haklarına yapılan saldırılarda da her geçen yıl hızlı bir artış gözlenmektedir. Ayrıca, dizi ve film yapımcıları ve reklamcılar ile medya şirketleri arasındaki hukuki ilişkiler girift bir yapıya sahiptir. Akademi Hukuk, medya-basın hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Basın İş davaları Basın Konseyi’ne şikâyet Basın ve Radyo Televizyon Yoluyla Yapılan Saldırılarda Cevap ve Düzeltmeler Hakaret ve Sövme Cürümlerini Teşkil Eden Yayınlardan Dolayı Cumhuriyet Savcılığına şikâyetler Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na şikâyet ve ihbarlar Tecavüz tehlikesinin önlenmesi davaları Tedbir davaları, Yazılı ve görsel yayınlar sebebi ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları , Yeni Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasasındaki Basın Yoluyla İşlenen Suçlar için açılacak davalar
Müvekkillerimizin ihtiyaçları çerçevesinde, hukuki sözleşmelerinin hazırlanması veya revize edilmesine ilişkin sunduğumuz hizmettir. Bu hizmetimiz kurumsal müvekkillerimize danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde sunulduğu gibi tarafımıza yapılacak bireysel başvurular neticesinde de bu yönde talebi olan kişilere de sunulmaktadır. Tarafımızca hazırlanan tüm sözleşmeler, başvuru sahibinin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlandığı için kişelere özel olup hazır sözleşme örneklerinden faydalanılmamaktadır. Bir sözleşmenin hazırlanması; müvekkillerimizin ihtiyaçları ve sözleşmenin türüne göre üç iş günü ile bir ay arasında sürebilmektedir. Aşağıdaki listede çalıştığımız sözleşme türlerinin bazıları sayılmıştır. Franchise Sözleşmeleri Bayilik Sözleşmeleri Taşıma Sözleşmeleri Komisyon Sözleşmeleri Tüketici Sözleşmeleri İnşaat Sözleşmeleri İş Sözleşmeleri Miras Sözleşmeleri
Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında, özel olarak da ticari ilişkilerden, fikri ve sınaî haklar mevzuatından kaynaklanan ve ekonomik suçlarla alakalı uyuşmazlıklarda savcılıklar ve ceza mahkemeleri nezdinde hizmet verilmektedir. Verilen hizmetler, özellikle, Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku ‘nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.
Rekabet Hukuku Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Ekonomideki ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak rekabet hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Prizma, rekabet hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Haksız rekabetten doğan maddi ve manevi tazminatları İdari Para Cezalarının ve yaptırımların iptali davaları Muafiyet başvuruları Rekabet Kurulu soruşturmalarında temsiliyet Rekabet Hukukuna Aykırı Davranıştan Doğan Tazminat Davaları Rekabet İhlalinin tespiti davaları
Yerli ve yabancı şirketlere veya bunların bağlı şirketlerine, marka araştırmalarının yanı sıra, marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinde destek sağlayan Büromuz ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti içinde fikri mülkiyet hakları ihlal edilen şirketleri temsil etmekte ve hızlı bir şekilde gerekli tüm yasal önlemleri almak suretiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde hakları ihlal olunan şirketler adına gerekli davaları açmaktadır.
Ticaret tarihi ile yaşıt olan uluslararası ticaret hukuku, son yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile ticaretin ayrılmaz bir parçası ve zorunlu bir unsuru haline gelmiştir. Elbette teknolojinin ve ticaret usullerinin değişmesi ve gelişmesi ile uluslar arası ticaretin bağlı olduğu kurallarda hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu hıza ayak uyduramayan tacirler, zamanın gerisinde kalarak ticaret hayatının dışına itilmektedir. Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen bu hukuk dalında Prizma, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Gümrük işlemlerinden doğan davalar İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar Uluslar arası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi Uluslar arası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği mevzuları Türkiye’nin ticari hayatının tam merkezinde bulunmaktadır. Bu gerçekler çerçevesinde Türkiye tüm kanunlarını AB hukukuna uyum kapsamında yenilemekte ve yeni kanunlar çıkartmaktadır. AkademiHukuk hizmetleri arasında, ürün/servislerin ve şahısların serbest dolaşımı, gümrük konuları, rekabet, haksız rekabet, istihdam, vergi ve insan hakları AB Hukuku konularından bazılarıdır. AkademiHukuk aynı şekilde AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda danışmanlık hizmeti sunar.
Borçlar hukuku bir özel hukuk dalı olup, eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir hukuk dalıdır. İnsanoğlunun var olduğundan bu yana bir edim alış-verişi içerisinde olduğu bir gerçektir; ancak insan ilişkilerinin karmaşıklaşması ve edimlerin farklılaşması bu hukuk dalındaki önemi artmış ve arttırmaya da devam etmektedir. Borçlar Kanunu da özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık etmekte ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenlemektedir. Borç ilişkisi kavramını, özel hukuk açısından tanımlayacak olursak, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde edimde bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği bir hukuki bağ olduğunu söylenebilir. Bu hukuk alanı son derece geniş ve karmaşık olup, büromuz deneyimli kadrosu ile gereken hukuki hizmeti vermektedir. Bunlardan belli başlıları şunlardır. Sözleşmeler,sözleşmelerinademi ifasından doğan davalar Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı Kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları Yeni borçlar kanunuyla ilgili,hukuki danışmalık yapmak Yeni ticaret kanunuyla ilgili,hukuki danışmalık yapmak
Verilen hizmetler, işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi veya yeniden düzenlenmesi, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması, sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü işe iade davaları, kıdem ihbar tazminatı ile ücret alacaklarından doğan davalar, iş kazasından doğan davalar ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.
Ülkemizde, dernekçilik ve vakıfçılık, tarihten gelen bir alışkanlık, yardım ve şefkat duygusunun gelişmişliğinin sonucu, dini sebepler sonucu ve vazgeçilemez sosyal hayat projeleri sonucu olarak oldukça yaygındır. Hukukumuzda, dernek ve vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, kötüniyete müsait yapıları sebebiyle sıkı denetim öngörülmüş, ve herhangi bir prosedür eksikliğinde ciddi para ve hapis cezaları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bu tüzel kişiliklerin kuruluşu ve işleyişi yorucu ve oldukça zaman alıcıdır. Prizma, dernekler ve vakıflar bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza davaları Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan tazminat davaları Dernek ve vakıfların, amaçları doğrultusunda açtıkları davalar Dernek ve vakıfların kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davalar Dernek ve vakıfların ticari davaları
AkademiHukuk Bürosu tarafından, boşanma dava süreçleri takip edilebilmektedir. Ancak bu alanda ağırlıklı olarak çalıştığımız konu katılma alacağı (Mal Paylaşımı) davalarıdır. Bunun dışında taraflar arasındaki mal rejimi uygulamaları, nafaka, boşanma davalarının eki niteliğinde olmayan maddi – manevi tazminat, velayet ve soyadını kullanmaya izin davalarında da müvekkillerimiz, hukuk büromuz avukatlarınca tarafından temsil edilebilmektedir. Boşanma Davaları Velayet Nafaka Maddi / Manevi Tazminat Katılma Alacağının Tasfiyesi Mal Rejimleri Soyadını Kullanmaya İzin Davaları
Akademi Hukuk Bürosu olarak Marka ve Patent Hukuku alanında karşılaşacağınız sorunlar ve tarafı olduğunuz uyuşmazlıklar karşısında, hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmak üzere daima hazırız. A- Bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazıları: Marka ve Lisans Başvurusu Telif Lisans İhlali Zararların tazmini Sözleşme hazırlanması Patent & Tasarım Hakları Türkiye’de ve yurtdışında patent başvurusunda bulunma Yazılım veya diğer teknoloji ürünlerinde mülkiyet hakları Veri koruma Yazılım lisans ve dağıtım sözleşmeleri E-ticaret hukuku Web siteleri için genel kullanım ve satım şartları oluşturma konularında gereken hukuki desteğin sağlanmasıdır. B- Patent ve Marka Hukukuna ilişkin tarafınıza sunabileceğimiz başlıca konular şunlardır: Tescil İşlemleri (Ulusal Patent Başvurusu-Uluslararası Patent Başvurusu) Patentten/ Markadan Doğan Hakkın Sona Ermesi Koruma Süresinin sona ermesi Vazgeçme Hükümsüzlük Patentten/Markadan Doğan Hakka Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar HUKUK DAVALARI Tespit Davaları Delillerin Tespiti Tecavüzün Tespiti Davası Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava Eda Davaları Tecavüzün Önlenmesi (Men-i) Davası Tecavüzün Kaldırılması (Ref-i) Davası Tazminat Davaları Maddi Tazminat Davası Manevi Tazminat Davası İtibar Tazminat Davası C- Yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuk davalarında ileri sürülebilecek talepler arasında şunlar sayılmaktadır: İhtiyati Tedbir ve Gümrükte El Koyma Ürün ve Araçlara El Koyma Ürün ve Mallar Üzerinde Mülkiyet Hakkının Tanınması Ürün ve Malların Şekillerinin Değiştirilmesi Mahkeme Hükmünün İlgililere Tebliği veya Kamuya İlan Yoluyla Duyurulması Zarar Miktarını Kanıtlayan Belgelerin Karşı Taraftan İstenmesi